Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.juwelierjansen.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. Je stemt hiermee in wanneer je een bestelling plaatst;
1.2 Onderneming: www.juwelierjansen.nl Juwelier Jansen  is handelsnaam van Goldmoments kvk nummer 51179393 en is een winkel die online sieraden en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Juwelier Jansen en de consument.

________________________________________

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Juwelier Jansen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.juwelierjansen.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Juwelier jansen erkend.

________________________________________

ARTIKEL 3. OVEREENKOMSTEN

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Juwelier Jansen . Juwelier Jansen is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

________________________________________

ARTIKEL 4. PRIJZEN

4.1 Alle aanbiedingen van Juwelier jansen zijn vrijblijvend. Juwelier Jansen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;
4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW* *Occasions zijn vrijgesteld van btw. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;
4.3 Juwelier jansen kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

________________________________________

ARTIKEL 5. BETALINGEN

Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.
5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;
5.1.1 iDeal: Als je bankiert via internet, kun je via onze site je bestelling op een veilige manier elektronisch betalen. Een elektronische betaling via internet is vergelijkbaar met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van je bestelling, kies je voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij je kunt kiezen voor de bank waarbij je online bankiert. Je volgt dan de procedure die je gewend bent met betalen via internetbankieren. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij je naar de website van iDeal;
5.1.2 Direct en online door middel van PayPal. Je betaling wordt online geautoriseerd, zodat je direct weet of deze wel of niet wordt goedgekeurd. Voor betalingen met PayPal worden géén extra kosten berekend;
5.1.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Juwelier jansen onmiddellijk opeisbaar;
5.1.4 Indien Juwelier jansen haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de consument een vast bedrag van 10% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Juwelier Jansen kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.

________________________________________

ARTIKEL 6. LEVERING

6.1 Alle artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, wij zullen de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen;
6.2 Juwelier Jansen streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het bij de bestelling opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Een bestelling zal echter in principe altijd binnen 1 a 3 werkdagen na ontvangst van de betaling worden verstuurd;
6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;
6.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn verzonden naar de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te verzenden wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal Juwelier Jansen voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken; Juwelier Jansen is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van de bestelling zodra de bestelling door Juwelier Jansenis verzonden en de klant een verzendbevestiging heeft ontvangen.Juwelier Jansen kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de daadwerkelijke levering, aangezien deze wordt uitgevoerd door een gekozen verzendpartner.


6.5 Levering in gedeelten is toegestaan;
6.6 Aan de leveringsplicht van Juwelier Jansen zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;
6.7 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;
6.8 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Het kan echter voorkomen dat er kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
6.9 Juwelier Jansen is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade. Bij Juwelier Jansen  pakken wij uw bestelling met veel zorg en aandacht in. 

________________________________________

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Juwelier Jansen op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.


________________________________________

ARTIKEL 8. RETOURNEREN/RUILEN VAN ARTIKELEN

8.1 Wij doen er alles aan om je via onze website te informeren over de artikelen. Mocht je desondanks een artikel zonder opgave van reden niet wensen af te nemen, dan heb je het recht het product* binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen in de winkel occasion en vintage producten vallen daar buiten en retouren en ruilen wij niet uit hygiënische oogpunt.
8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht tot ruiling maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Juwelier Jansen retourneren, conform de door Juwelier Jansen verstrekte redelijke en duidelijke instructies;
8.3 Juwelier Jansen accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;
8.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en); en hierbij alle retourgegevens zoals het retourbewijs en track&trace codes in bezit te houden tot de retour is verwerkt. Zonder track&trace code vervalt de garantie op retourverwerking in geval van een niet aangekomen retourzending op het retouradres van Juwelier Jansen.
8.5 Je retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd d.m.v. een creditnota. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 15 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

8.6 Retour dient aangemeld te worden via de mail [email protected] zodat wij op de hoogte zijn dat retour naar ons terugkomt , occasion artikelen zijn hiervan uitgesloten.

________________________________________

ARTIKEL 9. KLACHTEN

Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van je bestelling
9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van je bestelling dien je de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Mocht een sierraadniet geleverd zijn conform je bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dien je dit per omgaande aan ons te melden. Dit kun je doen door een email te sturen naar [email protected]. Deze garantie vervalt wanneer je zonder overleg zelf getracht hebt het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
Indien je een dergelijke klacht hebt over een artikel wat je bij ons hebt gekocht, zouden wij dit graag van je vernemen. Je dient dit per omgaande aan ons te melden. Dit kun je doen door een email te sturen naar [email protected].
Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met je oplossen. Dit kan tot maximaal 14 werkdagen in beslag nemen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals je die ontvangt bij het aanmelden van je klacht, exact te worden gevolgd.
Teneinde de afhandeling van je klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij je onze aanwijzingen strikt op te volgen.

9.2 Indien een klacht gegrond wordt verklaard door Juwelier Jansen zal Juwelier Jansen overgaan tot het leveren van een gelijkwaardig product of een waardebon t.w.v. het aankoopbedrag van het betreffende product.

 

________________________________________

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Iedere aansprakelijkheid van Juwelier Jansen , van personeel en producten van Juwelier Jansen voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Juwelier Jansen  aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
10.2 Juwelier Jansen  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Juwelier Jansen .
10.3 Iedere aansprakelijkheid van Juwelier Jansen jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Juwelier Jansen  verschuldigd is.
10.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Juwelier Jansen , dan wel tussen Juwelier Jansen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en Juwelier Jansen , is Juwelier Jansen  niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van Juwelier Jansen .

________________________________________

ARTIKEL 11. OVERMACHT

11.1 Juwelier Jansen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Juwelier Jansen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Juwelier Jansen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

________________________________________

ARTIKEL 12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »